Nervul facial

Nervul facial are o componenta motorie prin care inerveaza musculatura faciala, o componenta senzitiva prin care asigura sensibilitatea pielii retroauriculare si o componenta vegetativa prin care asigura inervatia glandelor lacrimale, salivare si mucoase nazale si palatine si sensibilitatea gustativa din primele 2/3 ale limbii si palat dur si moale.